Skip to main content

MASTERPROGRAMMA

De master bestaat uit vier onderdelen:

1) Advanced Midwifery, 2) Leiderschap, kwaliteit en beleid, 3) een keuzemodule, 4) het masterproduct.

ModuleInhoudECLocatie*
Advanced MidwiferyInhoud15Maastricht/online
Leiderschap, kwaliteit en beleidInhoud15Rotterdam/online
Keuzemodule bestaande uit
- Basis onderzoekvaardigheden
Inhoud13Maastricht/online
ENDeels online en afhankelijk van de keuze in:
Sociale verloskunde OF
Organisatie, management en ondernemerschap OF
Innoveren en implementeren OF
Verdiepende onderzoekvaardigheden
Rotterdam
Groningen
Maastricht
Amsterdam

Lintmodule ProfessionaliserenInhoud2Geïntegreerd in modules
MasterproductInhoud15Amsterdam/online

* Iedere module kent 2×2 dagen onderwijs op locatie. Het overige onderwijs vindt eenmaal per week online plaats (4 uur). De rest van de tijd is bedoeld voor zelfstudie en uitwerken van de opdrachten. Gedurende de master worden studenten begeleid door een coach.

Advanced Midwifery - 15 EC - Maastricht

De module Advanced Midwifery draagt bij aan de ontwikkeling van professioneel klinisch leiderschap binnen de geboortezorg. Aan de hand van The Quality Maternal Newborn Care framework (QMNC) (Renfrew et al, Lancet 2014) neemt de module Advanced Midwifery de student mee in de verschillende internationale, nationale en regionale strategieën in de geboortezorg. Studenten leren hierbij kritische afwegingen en beslissingen te maken met als doel het versterken en bevorderen van effectieve, toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige verloskundige zorg. De module hanteert hierbij het concept van de salutogenese. Dit stimuleert het denken vanuit gezondheid in plaats vanuit de pathogenese. Met aandacht voor ethische vraagstukken wordt ingezet op het versterken van het reflectief vermogen van de student. Bij start van de module Advanced Midwifery wordt er een real-life casus vanuit de geboortezorg geïntroduceerd. Deze casus loopt als patient-journey door de gehele module. Vraagstukken gerelateerd aan de casus worden gebruikt voor een vakinhoudelijke verdieping evenals een verbreding van de kennis over het gehele zorgproces aan de hand van de acht domeinen van het QMNC framework. Gedurende de module werken de studenten aan de hand van deze patient-journey toe naar het schrijven van een Position paper als afsluiting van de module. Het Position paper omvat een (complex) onderwerp gerelateerd aan de organisatie of inhoud van de geboortezorg in Nederland. De student leert hiermee een duidelijk en helder onderbouwd standpunt in te nemen.

Leiderschap, Kwaliteit en Beleid

Blok Kwaliteit en Beleid - 7,5 EC - Rotterdam

Het blok Kwaliteit en Beleid biedt de student een breed perspectief op kwaliteit en beleid door vanuit verschillende vakgebieden en organisaties de geboortezorg te beschouwen. De student leert om beleid te ontwikkelen vanuit een kwaliteitsverbetertraject, waarbij een koppeling gemaakt wordt met de visie op verloskundige zorgverlening. Zoals:

 • Kwaliteitszorg en benchmarking
 • Kwaliteitsmodellen
 • Zorgmodellen/zorgbeleid toegevoegde waarde midwifery-perspectief
 • Models of maternity care, triagemodellen
 • Basis waarop keuzes in de zorg worden gemaakt (Value based care, proms)

Blok Leiderschap - 7,5 EC - Rotterdam

Het blok Leiderschap laat de student kennismaken met verschillende perspectieven op de rol van leider. Hierbij worden verschillende leiderschapsmodellen aangeboden. Gastsprekers als rolmodel geven de studenten zicht op invulling van het leiderschap binnen en buiten de verloskundige context. De student gaat werken aan het ontwikkelen van haar leiderschap skills door het zich te positioneren aan de hand van een trend in de geboortezorg.
Door onder andere:

 • Kennis van leiderschapsmodellen
 • Inzicht in eigen rol in trends en ontwikkelingen
 • Positionering; gaat pro-actief in gesprek met stakeholders
 • Student kent haar innerlijke drijfveer en handelt hier naar
 • Student werkt aan eigen leiderschapsstijl
 • Bijdragen aan vertegenwoordiging van de beroepsgroep

Keuzemodules (+basisblok): 13 EC totaal

Basisblok Onderzoeksvaardigheden - Maastricht

De masterverloskundige draagt bij, in de rol van academicus, aan de verdere ontwikkeling van de beroepspraktijk. Zij draagt bij aan het kennisdomein midwifery. Iedere masterverloskundige beschikt over een breed scala aan basis-onderzoeksvaardigheden, passend bij de diversiteit van onderzoeks-vragen uit de beroepspraktijk.

De deelmodule basis-onderzoeksvaardigheden is onderdeel van iedere keuzemodule en daarmee een generieke voorbereiding op de verdiepende fase van de verschillende keuzemodules. De deelmodule bestaat uit het in een onderzoeksgroep uitvoeren van een pilotstudie als leeropdracht ondersteund met een leerlijn in de methodologie. Aan de orde komt kwantitatief- en kwalitatief onderzoek, mixed methods en actieonderzoek.

Sociale Verloskunde - Rotterdam

In het laatste decennium is er toenemende aandacht voor de sociaaleconomische factoren die van invloed zijn op de reproductieve gezondheid van een vrouw en hoe deze factoren de gezondheidsverschillen in de (Nederlandse) samenleving vergroten.

Een ieder heeft recht op een gezond leven. Verloskundigen willen daarom de kansen op een gezond leven vergroten voor zwangeren (en hun gezinnen) die in kwetsbare omstandigheden leven. In deze module denk je samen met de doelgroep en andere professionals in het medisch en sociale domein na over wat kan bijdragen aan een gezond leven voor ouders en kind en je bedenkt acties om de kansen op een gezond leven te vergroten. Je verdiept je kennis in theoretische modellen over gezondheidsbevordering en gaat deze kennis toepassen door samen met je doelgroep en betrokken professionals een werkbaar en effectief plan te ontwikkelen om de gezondheid van je doelgroep te bevorderen.

Verdiepende onderzoeksvaardigheden - Amsterdam

In deze module werken studenten aan de verdieping van hun onderzoeksvaardigheden. De module maakt het mogelijk dat studenten een betere indruk krijgen van de wereld van het onderzoek. Hierdoor leren zij meer over technieken van onderzoek en over de relevantie van onderzoek voor de kennnisontwikkeling en verbetering van de zorg. Ze maken kennis met het werk als (junior)onderzoeker, PhD-kandidaat en scientific practitioner. De nadruk van de module ligt daarbij op het (leren) samenwerken. De student leert samenwerken met docenten, peers, ervaringsdeskundigen/clientvertegenwoordigers en/of zorgprofessionals door de aangeboden interactieve werkvormen in groepsverband maar ook door het inhoudelijke begeleidingstraject in het kader van het uit te werken onderzoeksplan ofwel literatuuronderzoek.

Innoveren en implementeren - Maastricht

Deze module gaat over vernieuwingen binnen de praktijk (innovaties) en het planmatig invoeren (implementeren) waarbij de nadruk ligt op het selecteren van een (evidence-based) innovatie en analyseren op welke manier deze innovatie verspreid wordt (gedissemineerd) en opgenomen (geadopteerd) kan worden in en door de geselecteerde doelgroep (professionals).

Je werkt aan het ontwikkelen van een disseminatie- en adoptieplan met concrete activiteiten voor de praktijk.

Als de module afgerond is, kan jij en de professionals van de betrokken disciplines zelf verder werken aan de implementatie binnen je eigen praktijk. Eventueel kan je in de afstudeerfase het disseminatie- en adoptieplan uitwerken in een implementatieplan voor duurzame en/of bredere implementatie (regionaal/landelijk) of je kunt je implementatie evalueren.

De module bestaat uit twee delen en is opgebouwd aan de hand van Design Thinking Methode. Het eerste deel doorloopt de gehele cyclus van design based learning en gaat in op de selectie van een vernieuwing (innovatie) op basis van een probleemanalyse. Je analyseert de kenmerken van de innovatie en denkt na over de succesfactoren. Ook bepaal je de doelgroep waarin je je innovatie wilt verspreiden (dissemineren) en ga je in gesprek met de belangrijkste medeprofessionals (stakeholders) voor draagvlak en input. In het tweede deel doorloop je voor de tweede keer de gehele cyclus van design based learning en ga je aan de slag met het ontwikkelen van een adoptie- en disseminatieplan. Je past de resultaten van de stakeholderanalyse toe op je eigen innovatie en gaat vervolgens de doelgroep en setting analyseren op disseminatie en adoptie, zodat je meer zekerheid hebt dat je innovatie daadwerkelijk past en uitgevoerd/ gebruikt wordt binnen de huidige werkwijze van de professionals.

Organiseren, Managen en Ondernemen in de geboortezorg - Groningen

De student gaat vanuit een organisatie-, management,- of ondernemingsvraagstuk middels design thinking werken aan de ontwikkeling van een prototype dat passend is bij de behoefte van de eindgebruikers (wicked problem). Hierbij werkt de student samen met verschillende disciplines met een tweeledig doel: een prototype opleveren en de samenwerking onderling verstevigen.

De student maakt op basis van de inhoud van het eigen vraagstuk een onderbouwde keuze voor een nadere uitwerking van een aantal onderdelen:

 • De juridische kant van ondernemen
 • Economische kant van bedrijfsvoering
 • De marketing van ondernemerschap
 • Human Resource Management
 • Bestuurskunde

Afsluiting van de opleiding

Lintmodule Professionaliseren - 2 EC - Groningen

De student gebruikt het digitale portfolio om aan te tonen dat zij zich op masterniveau sturing geeft aan haar eigen professionalisering. Student formuleert zelf haar eigen professionaliseringsopgave.
Reflecteert op haar rol als verloskundige vanuit meerdere perspectieven, bijvoorbeeld:

 • Internationaal perspectief op de verloskunde
 • Theorievorming over het beroep
 • Historisch perspectief
 • Hedendaagse opvattingen over integrale geboortezorg
 • Positionering zowel horizontaal als verticaal
 • Reflecteert op de eigen ontwikkeling tot masteropgeleide verloskundige

Masterproduct - 15 EC - Amsterdam

In deze module werken studenten aan hun masterproduct. In het masterproduct start de student met bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en/of innovaties in de geboortezorg, zoals van een master wordt verwacht. Bij elk masterproduct is een opdrachtgever betrokken (bijvoorbeeld vanuit het werkveld) en een interne begeleider (vanuit de masteropleiding). Studenten hebben de keuze om dit product als op zichzelf staand project op te pakken of om voort te bouwen op de keuzemodule.

EEN MASTER
VOOR HET
LEVEN

Sign up Master verloskunde

CONTACTGEGEVENS

043 346 6549

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.